Contact Us: (231) 935-0799
Patient Portal

Translation Services

  • Translation ServicesTraverse Health Clinic will provide translation services at no cost to patients with Limited English Proficiency.  Please notify us if you require translation services.
  • Traverse Health Clinic brindará servicios de traducción sin costo a pacientes con dominio limitado del inglés. Notifíquenos si requieren servicios de traducción.
  • Traverse Health Clinic fournira des services de traduction sans frais aux patients ayant une maîtrise limitée de l'anglais. Veuillez nous informer si vous nécessitent des services de traduction.
  • Traverse Health Clinic将免费为英语能力有限的患者提供翻译服务。 如果您需要,请通知我们 需要翻译服务。
  • Traverse Health Clinic jiāng miǎnfèi wèi yīngyǔ nénglì yǒuxiàn de huànzhě tígōng fānyì fúwù. Rúguǒ nín xūyào, qǐng tōngzhī wǒmen xūyào fānyì fúwù.
  • Traverse Health Clinic sẽ cung cấp dịch vụ dịch thuật miễn phí cho những bệnh nhân có Trình độ Anh ngữ Hạn chế. Vui lòng thông báo cho chúng tôi nếu bạn yêu cầu dịch vụ dịch thuật.
  • トラバースヘルスクリニックは、英語力が限られている患者に無料で翻訳サービスを提供します。 よろしければお知らせください 翻訳サービスが必要です。
  • Torabāsuherusukurinikku wa, eigodjikara ga kagira rete iru kanja ni muryō de hon'yaku sābisu o teikyō shimasu. Yoroshikereba oshirase kudasai hon'yaku sābisu ga hitsuyōdesu