Contact Us: (231) 935-0799

Translation and Interpretation Services

  • Translation ServicesTraverse Health Clinic will provide translation and interpretation services at no cost to patients with Limited English Proficiency.  Please notify us if you require translation services.
  • Traverse Health Clinic brindará servicios de traducción e interpretación sin costo a pacientes con dominio limitado del inglés. Notifíquenos si requieren servicios de traducción.
  • Traverse Health Clinic fournira des services de traduction et d'interprétation sans frais aux patients ayant une maîtrise limitée de l'anglais. Veuillez nous informer si vous nécessitent des services de traduction.
  • Traverse Health Clinic将为英语能力有限的患者提供免费翻译和口译服务。如果需要,请通知我们您需要翻译服务。
  • Traverse Health Clinic jiāng wèi yīngyǔ nénglì yǒuxiàn de huànzhě tígōng miǎnfèi fānyì hé kǒuyì fúwù. Rúguǒ xūyào, qǐng tōngzhī wǒmen nín xūyào fānyì fúwù.
  • Traverse Health Clinic sẽ cung cấp dịch vụ thông dịch và phiên dịch miễn phí cho những bệnh nhân có Trình độ Anh ngữ Hạn chế. Vui lòng thông báo cho chúng tôi nếu bạn yêu cầu dịch vụ dịch thuật.
  • トラバースヘルスクリニックは、英語力が限られている患者に無料の翻訳および通訳サービスを提供しています。よろしければお知らせください。翻訳サービスが必要です
  • Torabāsuherusukurinikku wa, eigodjikara ga kagira rete iru kanja ni muryō no hon'yaku oyobi tsūyaku sābisu o teikyō shite imasu. Yoroshikereba oshirase kudasai. Hon'yaku sābisu ga hitsuyōdesu.